هاست 1 گیگ پر سرعت

200,000 تومان/yr

هاست 2 گیگ پر سرعت

350,000 تومان/yr

هاست 4 گیگ پر سرعت

500,000 تومان/yr

هاست 10 گیگ پر سرعت

1,000,000 تومان/yr

هاست 20 گیگ پر سرعت

19,000,000 تومان/yr