پکیج تولید محتوای الفا

1,500,000 تومان/mo

تولید محتوا 5عدد در ماه
شامل محتوای متنی تخصصی
بنر گرافیکی و محتوای بصری
دارای اصول سئو و اصول نگارشی

پکیج تولید محتوای بتا

5,000,000 تومان/mo

تولید محتوا 15 عدد در ماه
شامل محتوای متنی تخصصی
بنر گرافیکی و محتوای بصری
دارای اصول سئو و اصول نگارشی

پکیج تولید محتوای گاما

12,000,000 تومان/mo

تولید محتوا 30 عدد در ماه
شامل محتوای متنی تخصصی
بنر گرافیکی و محتوای بصری
دارای اصول سئو و اصول نگارشی